- Nói chuyện với NPC Chaos GoblinNoria (180:100).- Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Item.- Nguyên liệu:


  • + Item 380 cần gia cường


  • + 1 Đá Tạo Hóa
  • + 1 Đá Hộ Mệnh
  • + 10 triệu zenGia cường item 380
- Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.- Nếu thành công, item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới (màu tím)- Nếu thất bại, đá tạo hóa và đá hộ mệnh sẽ bị mất, Item 380 vẫn giữ nguyên.


Quá trình gia cường item 380
Các dòng tính năng 380


- Vũ khí chỉ có dòng tính năng duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện các dòng tính năng khác nhau