Các bạn gõ lệnh /setpass 123 ( 123,1234,12345,... là mật khẩu bạn đặt ) Yêu cầu đặt pass bằng số


Khi các bạn gõ lệnh /setpass 123 sẽ hiện lên trên màn hình góc bên trái game

Tạo mật khẩu Party thành công , nếu không hiện là chưa tạo được

Những ai muốn vào nhóm

Chat mật cho chủ Party ( Nhắn tin tiêng ) và chat123 sẽ tự động vào Party