THỜI GIAN BẮT ĐẦU:
13h00 - 12/10/2020
THƠI GIAN KẾT THÚC:
21h00 - 13/10/2020


THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG


Top PHẦN THƯỞNG
1 200.000 Gcoin
2 150.000 Gcoin
3 100.000 Gcoin
4 70.000 Gcoin
5 50. 000 Gcoin